OPPO üç eplenýän smartfony hödürledi

OPPO üç eplenýän smartfony hödürledi

OPPO kompaniýasy üç gezek eplenip bilýän smartfonuň taslamasyny hödürledi. Bu gurluşlaryň geljekde nähili bolup biljekdiginiň nusgasydyr. Taslamany taýýarlamaga Ýaponiýanyň Nendo dizaýn studiýasy hem gatnaşdy. OPPO wekilleri täze önümi “telefon-slaýder” diýip atlandyrýarlar. Bu barada itzine.ru habar berýär.

Smartfonuň birinji bölegi diagonaly 1,5 dýuým bolan displeýe eýe, ol jaňlary, aýdym-sazlary dolandyrmaga we dürli bildirişleri görmäge mümkinçilik berýär. Ekranyň birinji we ikinji bölegi surata hem-de wideo düşürmäge, şeýle-de smartfony oýunlar üçin ulanmaga mümkinçilik berýär. Displeýiň diagonaly 3,15 dýuýma deň.
Smartfon doly açylanda doly derejede işleýän 7 dýuým gurluşa öwrülýär. Ekran keseleýin albom görnüşinde hödürlenilýär.
Şeýle hem, smartfon stilusy (ruçka) göterýär, munuň üçin korpusda ýörite ýer bar. Munuň diňe taslama bolandygy sebäpli gurluşyň galan häsiýetleri heniz belli däl. Ýöne neşir edilen suratlara görä, onda frontal kameranyň ýokdugy anyk görünýär. OPPO-nyň bu “slaýd-telefonunyň” dizaýny örän üýtgeşik we haýran galdyryjy, ýöne resmi tanyşdyrylyşyň senesi, onuň geçiriljekdigi ýa-da däldigi häzirlikçe habar berlenok.