2021-nji ýylyň esasy iki reňki belli edildi

2021-nji ýylyň esasy iki reňki belli edildi

Pantone reňk instituty 2021-nji ýylyň esasy reňklerini kesgitledi. Olar doýgun çal (17-5104 Ultimate Gray) we açyk sary (13-0647 Illuminating) boldy. Berkligi we gatylygy alamatlandyrýan çal reňk bilen ýyladyjy optimistik sary reňkiň utgaşygy güýji we optimizmi janlandyrýar diýlip, Pantone saýtyndaky habarda aýdylýar. Bu barada interfax.ru habar berýär.

“Bu reňk sazlaşygy bize çydamlylyk we umyt berýär. Biz özümizi ruhubelent we beýik duýmaly” – diýip, Pantone-iň müdiri Leatris Eýsman reňkleriň saýlanmagyna teswir berdi. Ozal institut ýylyň birbada iki esasy reňkini diňe 2016-njy ýylda saýlady.

Pantone instituty reňk trendlerini yzarlaýar we dizaýnerler hem-de öndürijiler tarapyndan işde ulanylyp bilinjek ýylyň reňkini her ýyl yglan edýär. Pantone Color Institute – bu reňkler boýunça tejribe işi we onuň dürli pudaklara (moda, poligrafiýa, interýer dizaýny, mahabat, kino we beýlekiler) täsiri bilen meşgullanýan Pantone kompaniýasynyň barlag merkezi. Institut esasy reňki 2000-nji ýyldan bäri kesgitleýär. Köp hünärmenleriň pikiriçe, ol reňk we öwüşgin meselesinde iň abraýly, dünýä derejesinde ykrar edilen maglumat çeşmesidir.
Belläp geçsek, 2020-nji ýylyň reňki hökmünde Pantone nusgawy gök reňkini (19-4052 Classic Blue), 2019-njy ýyl – gyrmyzy reňki (16-1546 Living Coral) saýlady.