Iş kesilen 2 müňden gowrak raýatyň Bitaraplyk mynasybetli günäsi geçildi

Iş kesilen 2 müňden gowrak raýatyň Bitaraplyk mynasybetli günäsi geçildi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Iş kesilenleriň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli günäsini geçmek hakynda” Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, iş kesilen 2078 raýatyň hem-de 4 sany daşary ýurtly raýatyň günäsi geçildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda  Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanow toparyň günä geçmek hakyndaky çözgüdiniň taslamasy barada hasabat berdi.
Döwlet Baştutany wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barmagy üçin ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.
Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy.
Milli Liderimiz günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.