ÝUNISEF we Türkmenistan 2021-nji ýyl üçin Iş meýilnamalaryna gol çekdi

ÝUNISEF we Türkmenistan 2021-nji ýyl üçin Iş meýilnamalaryna gol çekdi

9-njy dekabrda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň milli parlament hem-de ýurdumyzyň hukuk düzümleri bilen köpýyllyk hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen resminamalara gol çekildi.

Mejlisiň hem-de ÝUNISEF-niň gol çeken 2021-nji ýyl üçin Iş meýilnamasy çagalaryň hukugyny kanunçylyk taýdan, şol sanda Durnukly ösüşiň maksatlaryna laýyklykda, goldamak hem-de durmuşa geçirmek ýaly möhüm ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmäge gönükdirilendir.
ÝUNISEF-niň Içeri işler ministrligi hem-de Adalat ministrligi bilen gol çeken iş meýilnamalary çagalaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak boýunça gatnaşyklary berkitmäge, şunuň ýaly-da, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmäge gönükdirilendir.
Gol çekilen resminamalar Türkmenistanyň hem-de ÝUNISEF-niň arasynda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýurt maksatnamasyna we çaganyň hukuklary boýunça 2018 — 2022-nji ýyllar üçin hereket etmegiň milli meýilnamasyna laýyklykda işlenip düzüldi.