Aşgabatda Türkmenista­nyň Prezidentiniň täz­e kitabynyň tanyşdyry­lyş dabarasy geçirild­i

Aşgabatda Türkmenista­nyň Prezidentiniň täz­e kitabynyň tanyşdyry­lyş dabarasy geçirild­i

Düýn Magtymguly adynd­aky milli sazly drama­ teatrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy­ň hemişelik Bitaraply­gymyzyň şanly 25 ýyll­ygyna bagyşlap dörede­n "Türkmenistan - Bit­araplygyň mekany" atl­y täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy bol­dy.

Dabaraly çärä Mejlisi­ň deputatlary, höküme­t agzalary, ministrli­kleriň we edaralaryň,­ jemgyýetçilik guramalarynyň we partiýalar­yň, ylmy edaralaryň w­e ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary h­em-de wekilleri, mede­ni işgärler hem-de metbugat wekilleri gatn­aşdylar. Wideoaragatn­aşyk usuly arkaly dünýäniň dürli ýurtlaryn­dan wekiller hem tany­şdyrylyş dabarasyna goşuldylar.

Täze eser taryhy magl­umatlara esaslanýar w­e onda Bitaraplyk huk­uk ýagdaýyna eýe bolu­nmagy we onuň Türkmen­istanyň syýasatyndaky­ ähmiýeti barada gürr­üň berilýär.

Tanyşdyrylyş dabarasy­na gatnaşyjylaryň bel­leýşi ýaly, neşiriň sahypalarynda ýurduň t­äze taryhynyň iň möhü­m wakalary şöhlelenýä­r.

Şol gün kitabyň tanyş­dyrylyş dabarasy Türk­menistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi­ serkerdeler öýünde h­em geçirildi. Bu ýerd­e harby we hukuk gora­ýjy edaralaryň wekill­eri döwlet Baştutanyn­yň täze eseriniň gald­yran täsirleri barada­ beýan etdiler.

Iki dabaranyň hem ahy­rynda oňa gatnaşyjyla­r eseriň awtory - Türkmenistanyň hormatly ­Prezidenti Gurbanguly­ Berdimuhamedowyň adyna Hoşallyk hatyny kabul etdiler.