Türkmenistan halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek maksady bilen, şu aşakdaky resminamalar tassyklanyldy:

Türkmenistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy;
Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy;
Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy;
Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020 — 2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Strategiýasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2021 — 2024-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasy;
Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça Milli strategiýa tassyklanyldy.
Degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary ýokarda görkezilen resminamalarda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilmegini üpjün ederler.