«Türkmenpoçta» PÝGG bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

«Türkmenpoçta» PÝGG bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

"Türkmenaragatnaşyk" agentliginiň "Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasy Türkmenistanyň polisiýasynyň ýol gözegçilik gullugy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegi meýilleşdirýär.

Ýakyn geljekde kompaniýa awtoulag eýeleri üçin poçta bölümlerinde diňe bir jerimeleri däl, eýsem, awtoulaglary hasaba almak, sürüjilik synaglary, tehniki gözden geçirme we ş.m. bilen baglanyşykly beýleki töleg görnüşlerini hem töläp biler ýaly mümkinçilik döretmegi meýilleşdirýär.
Mundan öň, bu kompaniýa Türkmenistanyň polisiýasynyň ýol gözegçilik gullugy tarapyndan salnan jerimeleri öýe eltip berme hyzmatyny gurapdy. Indi raýatlar olaryň tölegini "Türkmenpoçtanyň" ofislerinde töläp bilerler.
Kompaniýanyň täzelenen saýtynda şahsy otag hem peýda boldy. Bellige alnanyňdan soň, ol ýerde jerime barada maglumat alyp, bank karty arkaly tölegi amala aşyryp bolýar. Munuň üçin jerimäniň kararynyň belgisini, awtoulag belgisini, eýesiniň doly adyny, telefon belgisini we töleg mukdaryny görkezýän teklip edilýän formaty doldurmak ýeterlikdir. Tölegiň habarnamasy SMS habary hökmünde telefonyňyza iberilýär.
Şeýle hem “Türkmenpoçta” durmuş we aragatnaşyk hyzmatlarynyň ähli görnüşleri üçin töleg hyzmatlaryny hödürlemegi meýilleşdirýär.