Emeli intellekt üçin kanunçylygy emele getirmek meselesi maslahatlaşyldy

Emeli intellekt üçin kanunçylygy emele getirmek meselesi maslahatlaşyldy

2-nji dekabrda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasynyň (YHÖG) parlament komitetiniň onlaýn duşuşygyna gatnaşdylar. Wideoduşuşygyň baş mowzugy emeli intellekti (EI) ösdürmegiň we ulanmagyň kanunçylyk binýatlaryny emele getirmek boldy.

Bu çärä Ýewropa parlament barlaglary gullugy hem-de ylmyň we tehnologiýalaryň geljeginiň meseleleri boýunça Ýewropa parlamenti bilen hyzmatdaşlykda EI ulgamlaryny işläp düzmek boýunça toparyň wekilleri, birnäçe döwletleriň parlamentleriniň wekiliýetleri gatnaşdylar.
Onlaýn maslahatyň dowamynda YHÖG-niň ählumumy parlament platformasynyň çäklerinde hereket etmek, ýurtlaryň parlamentleriniň emeli intellekt we öňdebaryjy sanly tehnologiýalar ulgamyndaky başlangyçlary ara alnyp maslahatlaşyldy. EI-niň hukuk binýadynyň kanunçylygynyň adam hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary hasaba almak bilen işlenip düzülmelidigi bellenildi.
Onlaýn mejlisde emeli intellekt boýunça ählumumy parlament ulgamyny döretmegiň mümkinçilikleri, COVID-19-yň tehnologiýa gatnaşyklaryna täsiri we beýlekiler hem ara alnyp maslahatlaşyldy.