2021-nji ýylda “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy adaty görnüşde geçer

2021-nji ýylda “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasy adaty görnüşde geçer

Amerikan kino akademiýasy “Oskar” baýragynyň gowşurylyş dabarasyny oflaýn geçirmegi göz öňünde tutýar diýip, Kinematografiýa sungaty we ylmy akademiýasyndaky hem-de ABC teleýaýlymyndaky çeşmelere salgylanyp, “Variety” neşiri habar berýär. Bu barada sostav.ru belläp geçýär. Ondan öň dabara 2021-nji ýylyň 28-nji fewralyndan 25-nji apreline süýşürildi.

Akademiýa kinoteatrlaryň ýazda açylmagyna we bäsleşik üçin has köp filmiň prokata çykmagyna umyt bildirdi. Kinoteatrlaryň işläp-işlemejekdigine garamazdan, dabara “Dolbi” teatrynda adaty ýagdaýda geçiriler. Kino zalynda 3,4 müň orun bar, ýöne heniz olaryň näçesini tomaşaçylaryň tutjakdygy näbelli bolmagynda galýar.
Koronawirus pandemiýasy kino pudagyna uly täsir ýetirdi: köp filmleriň surata düşürilişi togtadyldy, premýeralar yza süýşürildi. Akademiýa şu ýyl dalaşgär görkeziljek filmleriň prokata çykmaly möhletini hem uzaltdy (2020-nji ýylyň 31-nji dekabryndan 2021-nji ýylyň 28-nji fewralyna süýşürildi), şeýle-de premýerasy striming serwislerinde bolan filmlere “Oskara” dalaşgärlik etmäge mümkinçilik döretdi.
“Oskar”, “Emmi” baýraklarynyň gowşurylyşy şu ýyl yza süýşürilmedi, ýöne gibrid görnüşinde geçirildi. Dabaranyň bir bölegi oflaýn ýagdaýynda geçdi. Dalaşgärleriň köpüsi dabara wideo aragatnaşygy boýunça tomaşa etdiler.