Türkmenistan — Litwa hyzmatdaşlygy pandemiýa garamazdan ösýär

Türkmenistan — Litwa hyzmatdaşlygy pandemiýa garamazdan ösýär

Koronawirus pandemiýasy Türkmenistan bilen Litwanyň arasyndaky gatnaşyklara düýpli täsir ýetirmedi diýip, Litwanyň Daşary işler ministrliginde bellenildi. Bu barada Trend habar berdi.

"2020-nji ýylyň birinji çärýeginde haryt dolanyşygy 5 million ýewro ýetdi, soňra 3,2 million ýewro çenli azaldy we ýene 6,7 million ýewro çenli ýokarlandy" - diýip, Litwanyň Daşary işler ministrligi belleýär.

Şeýlelikde, ministrlik Litwanyň Türkmenistana, esasan, azyk önümlerini eksport edýändigini nygtaýar.
Şeýle hem Daşary işler ministrligi Litwanyň 2019-njy ýylda pagtany, ulag serişdelerini we olaryň şaýlaryny, elektrik tehnikalaryny we enjamlaryny, şeýle hem çaphana önümlerini Türkmenistandan import edilendigini aýtdy.
Mundan başga-da, ministrlik ýurduň Türkmenistan bilen ulag, elektronika, tehnika we enjamlar, oba hojalygy we azyk önümleri, himiýa senagaty ýaly birnäçe ugurda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanýandygyny nygtaýar.
Ozal Türkmenistan bilen Litwa Hazaryň, Gara we Baltika deňizleriniň sebitlerini birleşdirýän täze ugur döretmek we Ýewraziýa giňişliginde, hususan-da, Baltika ýurtlary bilen sebit we sebitara söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri açmak barada gepleşikleri geçiripdi.
Mundan başga-da, Litwa ozal port desgalary we logistika, deňiz ulaglary we gämi gurluşygy babatdaky tejribesini Türkmenistany bilen paýlaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň geljegi uly beýleki ugurlarynyň arasynda energiýa pudagy, dokma senagaty we häzirki zaman ýokary tehnologiýalar pudagy ýaly birnäçe senagat pudagy agzaldy.