GFR-den gelen lukmanlara Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň hormatly professory diýen at berildi

GFR-den gelen lukmanlara Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň hormatly professory diýen at berildi

28-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzdaky Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezinde Germaniýa Federatiw Respublikasyndan ýurdumyza gelen saglygy goraýyş hünärmenlerinden ybarat bolan toparyň lukmanlaryna Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň hormatly professory diýen ady bermek dabarasy boldy.

Türkmenistanda lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleriniň artdyrylmagyna we hiliniň ýokarlandyrylmagyna, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine goşan şahsy goşantlary üçin GFR-iň Mýunhen şäheriniň Grosshadern klinikasynyň hirurg-ortopedi Wolkmar Ýanssona, şol klinikanyň hirurg-ortopedi Matthias Pitçmana, lukman-stomatolog, implantolog Gýunter Doma Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň hormatly professory diýen ylmy at berildi.
GFR-den iş sapary bilen ýurdumyza gelen lukmanlar Diýarymyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň dürli edaralarynda, hususan-da, Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezinde bolup, türkmen kärdeşleri bilen tejribe alyşdylar. Olar şu günleriň dowamynda birnäçe çylşyrymly operasiýalara, dürli geňeşmelere we lukmançylyk maslahatlaryna gatnaşdylar.