Mohammad Aşraf Gani Owganystanyň ösüşine goşandy üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi

Mohammad Aşraf Gani Owganystanyň ösüşine goşandy üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi

23-nji noýabrda Owganystan boýunça maslahatyň çäklerinde onlaýn görnüşinde sebitleýin hyzmatdaşlyk boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Döwlet we hökümet, şeýle-de halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşan duşuşygynyň barşynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani, BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili, BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Debora Laýons we beýleki köpsanly ýokary derejeli wekiller çykyş etdiler.
Gatnaşyjylar Owganystanda hemişelik parahatçylygyň ýola goýulmagy we saklanylmagy, şol sanda ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi babatyndaky hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Öz çykyşynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Owganystanyň hemmetaraplaýyn ösüş meselesinde sebitleýin hyzmatdaşlyk meselesini, şeýle-de durmuşa geçirilýän iri göwrümli ykdysady taslamalaryň çarçuwasynda Aziýa yklymynyň ösüş mümkinçilikleriniň aýratyn ähmiýetini nygtady. Ol howpsuzlyk, şeýle-de inklýuziw ýol kartasynyň işlenilip düzülmeginiň meselelerine hem aýratyn üns berdi. Prezident iş ýüzünde utgaşykly özara hereketler arkaly ýol, ulag, kommunikasiýa we energetika infrastrukturasynyň dikeldilmeginiň derwaýys ähmiýetini belläp geçdi. Hususan-da, OYR-nyň ýolbaşçysy Owganystanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüş ýoluna düşmeginde berýän saldamly goşandy babatynda Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Aýratyn hem owgan halkynyň mynasyp ýaşaýyş şertleriniň üpjün edilmegine gönükdirilen Lapis-Lazuli ulag geçelgesiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginde Türkmenistanyň berýän ýardamy aýratyn bellenilip geçildi.