Gurban Berdiýew türkmen futbolynyň ösüşine baha berdi

Gurban Berdiýew türkmen futbolynyň ösüşine baha berdi

Türkmen tälimçisi Gurban Berdiýew  Türkmenistanyň futbol infrastrukturasynyň ösüşine ýokary baha berdi. Şeýle hem sport desgalaryny gurmak babatda Russiýa biziň ýurdumyzdan görelde almaly diýip hasaplaýandygyny aýtdy.

«Türkmenistanda ýurduň Prezidentiniň özi futbol bilen, umuman, sport bilen gyzyklanýar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň üsti bilen ýurduň tutuş çäginde futbol infrastrukturasyny döretdik. Her sebitde dürli ýaşdaky toparlar döredildi - özi-de mugt! Ene-atalar hiç zat tölemeli däl. Ine, biziň döreden zadymyz we ol öz netijesini berýär, ol häzir hereketde. Men Russiýada hem edil şeýdip başlamak gerek diýip hasap edýärin. Tapgyrlaýyn. Dessine nähilidir bir karara kabul edip bolmaýar"- diýip, Berdiýew tanymal teswirleýji Gennadiý Orlow bilen bolan söhbetdeşlikde aýtdy.