2021-nji ýylda Türkmenistanda özboluşly desgalaryň birnäçesi açylar

2021-nji ýylda Türkmenistanda özboluşly desgalaryň birnäçesi açylar

2021-nji ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzda we welaýatlarda özboluşly desgalaryň birnäçesi açylar. Bu barada Hökümet mejlisiniň barşynda habar berildi.

Wise-premýer Ş.Durdylyýewiň habar bermegine görä, ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda, häzirki döwürde paýtagtymyzda we welaýatlarda köp sanly desgalar gurulýar. Şol desgalaryň arasynda has uly binagärlik ýadygärlikleri, täze şäher etraplary we obalar, edara binalary, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary bar. Iň täze tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan kärhanalar gurulýar. Tizlikli awtomobil ýollary, gaz geçirijiler we halkara ähmiýetli demir ýollar çekilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara wise-premýer Ş.Durdylyýewiň ýolbaşçylygynda ýylyň ahyryna çenli gurulýan desgalary düýpli seljermegi tabşyrdy. Şolaryň arasyndan özboluşly desgalaryň birnäçesini saýlap alyp, olary geljek ýyl ulanmaga bermegiň tertibine goşmaly we Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisiniň garamagyna hödürlemeli.