GDA gatnaşyjy döwletleriň Medeni hyzmatdaşlyk boýunça mejlisi geçirildi

GDA gatnaşyjy döwletleriň Medeni hyzmatdaşlyk boýunça mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti GDA gatnaşyjy döwletleriň Medeni hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde geçirilen XXXV mejlisine gatnaşdy.

Duşuşykda medeni alyşmalary işjeňleşdirmek meseleleri, GDA gatnaşyjy döwletleriň medeniýet ulgamynda 2016-2020-nji ýyllarda hyzmatdaşlygynyň Esasy çäreleriniň ýerine ýetirilişiniň barşy, şeýle hem bu çäreleri 2021-2025-nji ýyllarada durmuşa geçirmek boýunça guramaçylykly işleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň gün tertibine şeýle hem GDA-da halk döredijidiginiň we medeni mirasyň ýylyna bagyşlanan Çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny taýýarlamak, 2020-2022-nji ýyllarda “ARTEXPO” Halkara sergisini geçirmek meseleleri girizildi.

Şeýle hem muzeý işi ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşygyň ýerine ýetirilişiniň, GDA ýurtlarynyň medeni mirasynyň wirtual muzeýi hakynda Düzgünnamanyň taslamasyny işläp taýýarlamagyň barşy, sungat ugurly ýokary okuw mekdepleriniň halkara hyzmatdaşlygy we golýazmalary rejelemek, gorap saklamak we sanlaşdyrmak boýunça iş tejribesi, medeni hyzmatdaşlyk ulgamynda beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň ahyrynda onuň işiniň jemleri jemlenildi hem-de GDA gatnaşyjy döwletleriň Medeni hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiň çäklerinde indiki duşuşygy geçirmegiň senesi bellenildi.