Baky Bitaraplygymyza bagyşlanan Halkara sergi geçiriler

Baky Bitaraplygymyza bagyşlanan Halkara sergi geçiriler

2020-nji ýylyň 1-12-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Halkara sergisi geçiriler.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyna degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde sergini hem-de onuň çäklerindäki çäreleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi üpjün etmek tabşyryldy.
Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.