Alymlar: Ösümlik şireleri, gök çaý koronawirusy we dümewi ýok etmekde peýdaly

Alymlar: Ösümlik şireleri, gök çaý koronawirusy we dümewi ýok etmekde peýdaly

Ulm uniwersitetiniň (Germaniýa) alymlary käbir ösümlikleriň şiresiniň we gök çaýyň täze görnüşli koronawirusy we dümewi ýok etmekde peýdaly bolup biljekdigini anykladylar. Alymlaryň netijeleri bioRxiv elektron kitaphanasyndaky makalada neşir edildi diýip, nauka.tass.ru habar berýär.

Barlag işini geçirijiler garadäne rýabinanyň we naryň şiresiniň, şeýle-de gök çaýyň wirusa garşy gowy häsiýetleriniň bardygyny ýüze çykardylar. Hünärmenleriň pikiriçe, bu içgiler COVID-19-y gowşadyp bilýär, çünki olar turşy gurşawy döredýärler hem-de wirusa ýaramaz täsir edýän ösümlik polifenollaryny saklaýarlar. Ýagny, garadäne rýabinanyň şiresi bilen bäş minutlyk bejergiden soň koronawirusyň işjeňligi 96%, dümewiň işjeňligi 99% peselýär. Çaý bilen nar şiresiniň täsiri esasynda koronawirusyň işjeňligi 80% peselýär.
Alymlaryň belleýşi ýaly, respirator wiruslary ilkibaşda burun-bokurdakda ýygnanýarlar, soň güýçlenip, bedeniň ähli ýerine ýaýraýarlar, ýöne olara başlangyç döwürde täsir ýetirilse, bu keselleriň alamatlaryny ýeňilleşdirip, dem alyş ýollary boýunça ýaýramagynyň öňüni alyp biler we keseliň adamdan adama geçmek mümkinçiligini azaldyp biler.
Hünärmenler bu şireler we çaý bilen bokurdagy çaýkamak agyz boşlugynda wirus bölejiklerini ýok edip biler diýip çaklaýarlar.