Fin alymlary howadan iýmit öndürmegi öwrendiler

Fin alymlary howadan iýmit öndürmegi öwrendiler

Finlýandiýanyň Solar Food kompaniýasynyň ylmy hünärmenleri suwuň we elektrik energiýasynyň kömegi bilen howadan iýmit öndürmegi öwrenendiklerini habar berýärler. Tehnologiýa 10 adamyň gündelik iň az talaplaryny üpjün etmek üçin ýeterlik bolan 1 kg proteini almaga mümkinçilik berýär diýip, newdaynews.ru belleýär.

Awtorlaryň aýtmagyna görä, olaryň önümi bahasy boýunça soýa belogy bilen bäsdeşlik edip bilýär. Şol bir wagtyň özünde ol suwdan elektrik arkaly bölünýän wodorod bilen iýmitlenýän toprak bakteriýalarynyň esasynda öndürilýär. Bug gazlarynyň zyňyndylary hem az bolar, şonuň üçin bu usul ekologiýa taýdan hem arassa.
Alynýan Solar Food önümi 50-60% belokdan, 5-10% ýagdan we 20-25% uglewoddan ybaratdyr. Alymlar ilkinji tapgyry 2022-nji ýylda sintezlemegi göz öňünde tutýarlar, ýöne senagat önümçiligini ýola goýmak üçin goşmaça maliýe serişdeleri gerek bolýar.
Derňew işini geçirijiler we futurologlar fin başlangyjynyň geljegi bar diýip hasaplaýarlar. 2035-nji ýyla çenli fermentasiýanyň bu görnüşinden alnan belok haýwan beloklaryndan, takmynan, 10 esse arzan bolar.