«Internetiň atasy» Bütindünýä toruna alternatiwa döretdi

«Internetiň atasy» Bütindünýä toruna alternatiwa döretdi

Bütindünýä toruny we birnäçe meşhur protokollary oýlap tapan Tim Berners-Li eýýäm birnäçe gezek bäri internetiň erkin hem-de açyk bolmalydygyny, onuň galp habarlary ýaýratmak we wagyz etmek üçin ulanylmagynyň alada goýýandygyny aýdyp gelýär.

Şunuň bilen baglylykda, ol "korporasiýalar tarapyndan ele alnan" global tora alternatiwa hökmünde, ulanyjynyň şahsy gizlinligini goramaga gönükdirilen öz açyk çykyş kodly taslamasyny hödürledi. Bu barada 4pda.ru habar berýär.
Alym tarapyndan esaslandyrylan Inrupt startapy 2017-nji ýylda döredilen "Solid" platformasynyň korporatiw wersiýasyny hödürledi. Ol iri guramalara we hökümetlere ulanyjylara şahsy onlaýn-ammarlarynda (modullarda) saklanýan maglumatlaryna gözegçilik etmäge ygtyýar berýän programmalary döretmäge mümkinçilik berýär. Oňa salgyt tölemek ýa-da saglygy goraýyş edarasy bilen aragatnaşyk saklamak ýaly belli bir işi ýerine ýetirmek üçin dürli hyzmatlar birikdirilip bilner.
Adaty web programmalaryndan, şol sanda olaryň mobil wersiýalaryndan tapawutlylykda, “Solid” bilen işleşende, programmanyň eýesi şahsy maglumatlary ulanmak üçin ulanyjydan rugsat soramaly. Zerur bolsa, ulanyjy şahsy maglumatlary paýlaşmagy bes edip, hyzmat üçin öz modulyna girişi ýapyp goýup bilýär.
Şeýle taslamalaryň ilkinjilerinden biri Angliýanyň Milli Saglyk Gullugynyň hassalaryň saglyk maglumatlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän programmasy bolupdy.
Taslamany döredijiler, “Solid”-iň saýtlary döretmek üçin şol bir standartlara we usullara esaslanýandygyny, şonuň üçin täze görnüşdäki programmalaryň islendik brauzerde işlejekdigini bellediler. Startap iri kompaniýalaryň güýji bilen platformany mundan beýläk hem ýaýbaňlandyrmagy meýilleşdirýär.