Türkmenistanda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady — Prezident

Türkmenistanda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady — Prezident

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda täze açylan ýokanç keselleri hassahanasynda geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde eden çykyşynda geçirilen öňüni alyş işleriniň netijesinde, henize çenli ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýynyň hasaba alynmandygyny belledi.

Häzirki döwürde dünýäde koronawirus pandemiýasy giňden ýaýrady. Bu ýokanç bütin adamzadyň abadançylygyna uly howp salýar diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.
Şoňa görä-de, dünýäde ýiti öýken sowuklamasynyň ýüze çykan ilkinji günlerinden ýurdumyzda öňüni alyş çäreleri öz wagtynda geçirilip başlandy. Raýatlarymyzyň saglygyny goramak üçin ähli zerur işler amala aşyryldy. Döwlet serhedi aýratyn gözegçilige alyndy. Serhetde zerur çäklendirmeler girizilip, raýatlaryň saglyk ýagdaýyna gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda ähli gulluklaryň işi sazlaşykly ýola goýuldy.
Orta we ýokary okuw mekdeplerinde, çagalar baglarynda, edara-kärhanalarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde zyýansyzlandyryş işleri yzygiderli alnyp baryldy. Zerur bolan derman we sarp ediş serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, anyklaýyş hem-de beýleki zerur serişdeler ýeterlik möçberde satyn alyndy diýip, Türkmen Lideri belledi.
Aşgabatda we welaýatlarda karantin-tertip çärelerini berjaý etmek üçin ýörite bölümler açyldy. Ilat arasynda şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek boýunça giňden wagyz - nesihat we düşündiriş işleri geçirildi.
Türkmenistan bu ugurda hemişe beýleki döwletler bilen tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzümleri hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip, döwlet Baştutany aýtdy.
Ýurdumyzyň Hökümeti bu ugurda zerur bolan çäreleri görmegi dowam edýär. Geçirilen öňüni alyş işleri netijesinde, henize çenli ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady. Bu bolsa, örän guwandyryjy ýagdaýdyr, biziň uly üstünligimizdir diýip, döwlet Baştutany kanagatlanma bilen belledi we başy başlanan işleri mundan beýläk-de dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.