Mikki Maus ekranlara gaýdyp gelýär

Mikki Maus ekranlara gaýdyp gelýär

“Disney +” YouTube kanalynda “Mikki Mausyň ajaýyp dünýäsi” atly täze multiserialyň treýleri peýda boldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Onuň “Disney +” YouTube kanalyndaky premýerasy 18-nji noýabrda - meşhur syçanjygyň doglan gününde bolar. Uolt Disneýiň bu tanymal gahrymanynyň döredilenine ine şol gün 92 ýyl bolýar.
Iki sany gysga metražly film her anna güni ekrana çykar. Olaryň hersiniň dowamlylygy 7 minut bolar. Tomaşaçylar ekranlarda Mikki Mausdan başga-da, Minni Maus we dostlary - Donald Dak, Gufi, Pluto we Deýzi Dak ýaly söýgüli gahrymanlaryny görüp bilerler.
Sýužete laýyklykda, multfilm gahrymanlary "Disneýiň jadysynyň mümkin däl zatlary hem mümkin edýän" ülkesine syýahata gidýärler diýip, ET Canada ýazýar. Treýlerden çen tutsaň, multfilmde wakalar adaty durmuşda-da, hyýaly dünýäde-de ýüze çykýar.