Aşgabadyň 16-njy tapgyr jaýlarynda “akylly öý” ulgamy ornaşdyryldy

Aşgabadyň 16-njy tapgyr jaýlarynda “akylly öý” ulgamy ornaşdyryldy

Ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan, ýokary amatlyklary bolan we otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan öýlerde «akylly öý» ulgamy ornaşdyrylypdyr.

Bu ulgam belli bir gündelik işleri adam gatnaşmazdan ýerine ýetirmäge ukyplydyr.
Hususan-da, öňdebaryjy tehnologiýalaryna we Internet ulgamyna daýanmak bilen şunuň ýaly awtomatlaşdyrylan ulgam öýleriň eýelerine durmuşda ulanylýan enjamlaryň hereket edişine ykjam telefonlar arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu özboluşly taslama Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary tarapyndan taýýarlanyldy.
Ýeri gelende aýtsak, şunuň ýaly taslama Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýa uniwersitetiniň talyplary tarapyndan hem ýerine ýetirildi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň geljekki hünärmenleri özleriniň ýokary tehnologiýalar ulgamynda alan bilimlerini innowasion taslamalary işläp düzmäge gatnaşmak bilen iş ýüzünde durmuşa geçirýärler.
Belläp geçsek, Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde bu ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 6-sy hem-de 72 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 10-sy bina edildi.