Hytaý 6G synagy üçin dünýäde ilkinji hemrany uçurdy

Hytaý 6G synagy üçin dünýäde ilkinji hemrany uçurdy

Hytaý dünýäde altynjy nesil (6G) aragatnaşyk ulgamynyň ilkinji synag hemrasyny Ýeriň orbitasyna çykardy. Hemra Taýýuan kosmodromyndan uçuryldy we onuň bilen ýene 12 hemra orbita iberildi diýip, BBC salgylanyp, Vz.Ru ýetirýär.

Barlag tehnologiýasy terahert ýygylygynda synagdan geçiriler. Mundan başga-da, emeli hemrada ekinlere we tokaý ýangynlaryna gözegçilik etmek tehnologiýalary bar.
Telekommunikasiýa senagatynyň henizem 6G spesifikasiýalary barada belli bir pikire gelmekden uzakdadygy, şonuň üçin synag edilýän tehnologiýanyň standart boljakdygyna kepilligiň ýokdugy bellenilýär.
Sentýabr aýynda Skolkowo ylym we tehnologiýa institutynyň alymlary hem şuňa meňzeş täze tehnologiýany işläp düzdüler we Russiýada 6G ulgamy üçin komponentleri ösdürmäge mümkinçilik berýän enjamy döretdiler.