Türkmenistan BMG-niň Ikinji jahan urşunyň pidalaryny hatyralamak günleri hakyndaky kararnamasynyň awtordaşy boldy

Türkmenistan BMG-niň Ikinji jahan urşunyň pidalaryny hatyralamak günleri hakyndaky kararnamasynyň awtordaşy boldy

Türkmenistan Hytaý, Belarus, Gazagystan, Azerbaýjan, Ermenistan, Gyrgyzystan, Täjigistan we Özbegistan bilen bilelikde, BMG-niň Ikinji jahan urşunda pida bolanlaryň ählisini hatyralamak günleri hakyndaky Russiýa tarapyndan teklip edilen kararnamanyň awtordaşy boldy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Bu kararnamany BMG-niň Baş Assambleýasy 5-nji noýabrda, penşenbe güni kabul etdi we oňa laýyklykda, 8-nji we 9-njy maý Ikinji jahan urşunda pida bolanlaryň hemmesini hatyralamak güni hökmünde yglan edilýär.

BMG-niň Baş Assambleýasy agza döwletleri, şeýle hem BMG-niň guramalaryny, hökümete degişli bolmadyk guramalary we şahsy adamlary 8-nji we 9-njy maýy Ikinji jahan urşunda pida bolanlary hatyralamak güni hökmünde bellemäge çagyrýar - diýlip, kabul edilen kararnamanyň mazmunynda aýdylýar.

Mundan başga-da, şu ýylyň 1-nji dekabrynda söweşde wepat bolanlaryň hatyrasyna ýörite dabaraly maslahat geçirmek teklip edildi. Bu resminamada BMG-niň Baş Assambleýasy 2004-nji ýylyň 22-nji noýabryndaky 8-nji we 9-njy maýy ýatlama we ýaraşyk güni diýip yglan etmek hakyndaky kararnamasyna salgylanýar.

Göwrümi hem-de ýowuzlygy boýunça görlüp-eşidilmedik derejedäki bu uruş bütin dünýä üçin ullakan betbagtçylykdyr. Bilelikdäki ägirt uly tagallalaryň we agyr ýitgileriň kömegi bilen siwilizasiýanyň esaslyk ýörelgelerine abanýan howp aradan aýryldy - diýip, resminamany ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda Russiýanyň BMG-däki wekiliniň orunbasary Gennadiý Kuzmin aýtdy.