Ak bugdaý etrabynda täze “Bagabat” şypahanasy açyldy

Ak bugdaý etrabynda täze “Bagabat” şypahanasy açyldy

6-njy noýabrda Änew şäherinden 16 kilometr uzaklykda ýerleşýän Aşgabadyň etegindäki Bagabat jülgesinde gurlan adybir “Bagabat” şypahanasy açylyp ulanylmaga berildi. Täze şypahana-bejeriş merkezi bilen bir hatarda, oňa barýan döwrebap ýol hem ulanylmaga berildi.

Açylyş dabarasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Dabara şeýle hem Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ahal welaýatynyň häkimi, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri, hormatly ýaşulular hem-de ýaşlar gatnaşdylar.
Açylyş dabarasynda eden çykyşynda döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow tebigy serişdeleriň binýadynda, şol sanda Köýtendagyň çäklerinde şypahanalaryň gurluşyklarynyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasynyň bina eden şypahanasy ýokary halkara ölçeglerine kybap gelýän we birbada 200 adamyny kabul etmäge niýetlenen döwrebap toplumdyr.
Şypahananyň düzümine balneoterapiýa, palçyk bilen bejeriş, anyklaýyş -maslahat beriş, fizioterapiýa bölümleri, howuzlar we SPA salony girýär.
Bu ýerde ýokary hünärli lukmanlar raýatlaryň saglygyny goramakda, ilkinji nobatda bolsa, dem alyş ýollarynyň, nerw, endokrin, iýmit siňdiriş, deri keselleriniň we beýlekileriň bejergisi babatda ýokary derejeli hyzmatlary ýerine ýetirerler.