BSGG dünýä jemgyýetçiligini täze pandemiýa taýýarlanmaga çagyrdy

BSGG dünýä jemgyýetçiligini täze pandemiýa taýýarlanmaga çagyrdy

Dünýä jemgyýetçiligine täze pandemiýa taýýarlanmak gerek diýen pikiri Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 73-nji ýyllyk sessiýasynyň telekonferensiýasynyň (9-14-nji noýabr) öňüsyrasynda beren beýanatynda aýtdy. Bu barada ТАSS habar berýär.

“Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) adamzada täze pandemiýa taýýarlanmak gerek diýip hasaplaýar” – diýlip, habarda aýdylýar. Gurama bu mowzuga forumda maslahatlaşylmaly esasy temalaryň biri hökmünde garaýar.

Birinji bölegi 18-19-njy maýda Ženewada geçirilen 73-nji assambleýada “saglygy goraýyş ulgamynda gyssagly ýagdaýlara taýýarlygy güýçlendirmek hakynda” rezolýusiýany kabul etmek meýilleşdirilýär. Gurama ýurtlary adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlygy kämilleşdirmegi ýokary syýasy derejede ileri tutmaga çagyrýar.
BSGG berk we adatdan daşary ýagdaýlara taýýar saglygy goraýyş infrastrukturasy bolan ýurtlaryň koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy çalt saklap, gözegçilik astyna alyp bilendiklerini belledi.
Belläp geçsek, forumda “unudylan” tropiki keseller bilen göreşmegiň 10-ýyllyk meýilnamasy, şeýle-de meningit, epilepsiýa we beýleki nerw näsazlyklary, çagalar we eneler üçin iýmitleniş meselesi ara alnyp maslahatlaşylar.