TYA-nyň golýazmalar institutynyň taslamasy ABŞ-nyň bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

TYA-nyň golýazmalar institutynyň taslamasy ABŞ-nyň bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hödürlän taslamasy ABŞ-nyň «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky ilçiniň gaznasy» atly maksatnamasynyň bäsleşiginiň ýeňijisi hökmünde yglan edildi. Düýn wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen dabarada instituta degişli pul sylagy gowşuryldy.

Ylymlar akademiýasynyň we Medeniýet ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen çäräniň dowamynda medeni-ynsanperwer ulgamda, hususan-da, Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi nygtaldy.
Bölünip berilýän serişdeler orta asyr golýazma we köne neşir kitaplaryny rejelemek boýunça taslamany maliýeleşdirmäge hem-de surat nusgalaryny aýap saklamak üçin maglumatlar toruny döretmäge gönükdirilendir.
Bellenilişi ýaly, bu işleriň geçirilmegi golýazma we köne neşir kitap gaznalarynyň goralyp saklanylmagyny üpjün eder, giň okyjylar köpçüligi üçin bu täsin neşirlere elýeterliligi artdyrar. Elektron kitaphananyň döredilmegi bolsa dürli ugurlarda alymlaryň we hünärmenleriň özara hereketlerini işjeňleşdirmäge mümkinçilik berer.
Dört ýylyň içinde 80 sany golýazma, köne neşir kitaplarynyň abatlanylmagy hem-de aýalyp saklanylmagy meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu halkara maksatnama boýunça 2007-nji we 2008-nji ýyllarda bölünip berlen pul serişdeleri boýunça gadymy golýazma kitaplaryň 100-den gowragynyň abatlanylandygyny bellemek gerek.
Geljekde institut golýazmalar bilen bir hatarda, häzirki zamanyň ylmy usullaryny ulanmak arkaly litografik gaznalary aýap saklamak we olary rejelemek işlerini geçirmegi meýilleşdirýär. Bu ugurlarda tejribe alyşmak maksady bilen, ABŞ-nyň Kongresiniň Kitaphanasynyň hünärmenleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak göz öňünde tutulýar.