«Case» tehnikalaryny almak boýunça kompaniýanyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

«Case» tehnikalaryny almak boýunça kompaniýanyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi

5-nji noýabrda «Case New Holland» amerikan kompaniýasynyň Kawkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça işewürligiň ösdürilmegi boýunça direktory Stýuart Kempbel bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Suw hojalygy döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow hem-de bu edaralaryň wekilleri gatnaşdylar.
Duşuşygyň barşynda taraplar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekde ileri tutulýan ugurlary babatynda pikir alyşdylar.
Kompaniýa tehnikalaryň iň täze görnüşleri, hususan-da traktorlar, bugdaý we pagta ýygnaýan kombaýnlar hem-de beýleki tehnikalar bilen üpjün etmek arkaly, ýurduň oba hojalygynyň tehniki kuwwatynyň ösdürilmegine we berkidilmegine ähmiýetli goşant goşýar. Bu ugurda taraplar Türkmenistanyň toprak we howa şertleri üçin ýörite niýetlenen «Case» oba hojalyk tehnikalaryny almak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.