«Türkmenaragatnaşyk» domen atlaryny we web sahypalaryny bellige almagyň tertibine üýtgetmeleri girizdi

«Türkmenaragatnaşyk» domen atlaryny we web sahypalaryny bellige almagyň tertibine üýtgetmeleri girizdi

Türkmenistanda ".TM" domen zolagyndaky domen atlaryny we ýokary derejeli web sahypalaryny hasaba almagyň tertibine üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi ("Türkmenaragatnaşyk" Agentliginiň Başlygynyň 2020-nji ýylyň 7-nji oktýabryndaky 105 belgili buýrugy).

Hususan-da, Buýrugyň 13-nji maddasy domen adyny hasaba alyş şahadatnamasynyň berilmegini göz öňünde tutýan 3-nji goşundy bilen üsti ýetirildi. Peýdalanyjy bilen Milli bellige alyjynyň arasynda şertnama baglaşylyp, domen ady barada degişli maglumatlar maglumatlar goruna (reýestre) girizilip, şahadatnama berlenden soň, domen ady bellige alnan diýlip hasaplanylýar.
Bu resminama Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2020-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda 1404 belgi bilen bellige alyndy.
Resminama bilen dolulygyna Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň hukuk maglumat merkezinde tanyşmak mümkin.