Türkmenistanda şypahanalara ýollanmalaryň bahalary tassyklanyldy

Türkmenistanda şypahanalara ýollanmalaryň bahalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollanmalaryň bahalary tassyklanyldy.

Bellenilişi ýaly, bu resminama raýatlaryň melhem suwlary we howasy bilen dünýä belli bolan şypahanalarymyzyň hyzmatyndan netijeli peýdalanmagyny üpjün etmek hem-de olara berilýän ýollanmalaryň bahalaryny kesgitlemek maksady bilen kabul edildi.
Öň, Türkmenistanda şypahana ulgamyny ösdürmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamanyň tassyklanandygy barada habar beripdik.