Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisi açyldy

Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisi açyldy

Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde giň möçberli internet-taslama bolan Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň wirtual sergisini gurady. Ol ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 16-njy oktýabrynda geçirilen mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow bu iri sergä taýýarlyk görmegiň ähmiýeti barada aýdyp, “Wirtual sergi” taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň gazanylýan üstünlikleri beýan etmek, netijeli mahabat çärelerini guramak üçin oňyn mümkinçilige öwrüljekdigini belledi. Şeýle hem ol ygtybarly hyzmatdaşlaryň ýüze çykmagyna, täze şertnamalaryň baglaşylmagyna, bazaryň meýillerine we öz mümkinçilikleriňe göz ýetirmäge şert döreder.
Ýöriteleşdirilen internet-portallarda ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, iri kärhanalary we sebitleri wirtual bölümleri gurap daşary ýurtly hyzmatdaşlary we beýleki köpsanly internet serişdelerini ulanyjylary alyp barýan işleri, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler we ýetilen sepgitler, uzakmöhletleýin özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin mümkinçilikler we ägirt uly eksport kuwwatlyklary bilen tanyşdyrdylar.
Serginiň her bölüminde görkezilýän önümler we aragatnaşyk hem-de elektron poçta salgysy arkaly ýola goýulýan hyzmatlar baradaky maglumatlaryň türkmen, rus we iňlis dillerinde beýan edilýändigini aýratyn bellemeli.
Geografiki taýdan çägi bolmadyk täze internet-taslamanyň dünýäniň ähli künjeklerinde uly meşhurlyga eýe bolmakdygy gürrüňsizdir.