«Ýewrowideniýe-2021-de» 41 döwletiň wekilleri çykyş eder

«Ýewrowideniýe-2021-de» 41 döwletiň wekilleri çykyş eder

Rotterdamda geçiriljek dünýä derejesindäki aýdym-saz bäsleşigine 41 ýurduň wekilleri geler diýip, bäsleşigiň metbugat gullugy ýaryşyň resmi web sahypasynda ýazýar. Bu barada Sputnik gullugy habar berýär.

«Elimizdäki sanaw 2020-nji ýyl üçin düzülen sanaw bilen birmeňzeş, biz olaryň hemmesiniň indiki ýyl dolanyp geljekdigine begenýäris» diýip, «Ýewrowideniýäniň» ýerine ýetiriji direktory Martin Osterdal belleýär.

Şeýle hem, ol gözden geçirişiň bäsleşige gatnaşyjylaryň, guramaçylaryň, metbugat wekilleriniň we myhmanlaryň saglygyny üpjün etmek üçin ýörite protokoly işläp düzýändigini aýtdy.
Belarus, Russiýa, Ukraina, Latwiýa, Litwa, Polşa «Ýewrowideniýe-2021-ä» gatnaşjakdygyny tassykladylar. Şeýle hem yglan edilen bäsleşige gatnaşýanlaryň arasynda Albaniýa, Ermenistan, Awstraliýa, Awstriýa, Azerbaýjan, Belgiýa, Bolgariýa, Horwatiýa, Kipr, Çehiýa, Daniýa, Estoniýa, Finlýandiýa, Fransiýa, Germaniýa, Gruziýa, Gresiýa, Islandiýa, Irlandiýa, Ysraýyl, Italiýa, Malta, Moldowa, Niderlandlar, Demirgazyk Makedoniýa, Norwegiýa, Portugaliýa, Rumyniýa, San-Marino, Serbiýa, Sloweniýa, Ispaniýa, Şwesiýa, Şweýsariýa we Angliýa bar.
2020-nji ýyldaky aýdym-saz bäsleşigi düýbünden ýatyrylmady, diňe görnüşini üýtgetdi. Ol onlaýn tertipde geçirildi, çykyşlardan soň adatdaky ýaly ses berilmedi, şonuň üçin ýeňiji hem bolmady. Guramaçylar koronawirus pandemiýasy sebäpli şeýle çäreleri görmeli boldular.
«Ýewrowideniýe-2021» Gollandiýada geçiriler. Aslynda, Rotterdam bu ýaryşy 2020-nji ýylda kabul etmelidi. Şonuň üçin bäsleşigiň şygary hem öňküligine galdy: "Open up!" ("Açyl!").
Ýarym final ýaryşlary 18-nji we 20-nji maýda, Grand-final bolsa 22-nji maýda Rotterdamdaky Ahoý köpugurly meýdançasynda geçiriler.