BSGG dünýä jemgyýetçiligini pandemiýa garşy göreşde boýun egmezlige çagyrdy

BSGG dünýä jemgyýetçiligini pandemiýa garşy göreşde boýun egmezlige çagyrdy

COVID-19-yň ýaýraýandygyna garamazdan, dünýä jemgyýetçiligi koronawirus ýokanjyna garşy göreşden ýüz öwürmeli däldir. Şeýle bildiriş bilen Ženewadaky brifingde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) ýolbaşçysy Tedros Adhanom Gebreýesus çykyş etdi. Bu barada kp.ru belläp geçýär.

BSGG-niň ýolbaşçysy geçen hepde pandemiýanyň tutuş döwründe koronawirus bilen kesellänleriň iň uly sanynyň hasaba alnandygyny ýatlap geçdi, şonda dünýäde kesel ýagdaýynyň sany bir hepdede 2,4 milliondan geçipdi.

“Öýde işlemek, çagalaryň uzak aralykdan bilim almagy, möhüm wakalary dostlaryň we maşgalaň bilen belläp bilmezlik ýa-da ýakynlaryňyzyň ýasyny tutmaga gatnaşyp bilmezlik kyn bolup biler we COVID-19-yň ýadadandygy, elbetde, hakykatdyr. Şeýle-de bolsa, biz koronawirusa garşy göreşden ýüz öwrüp bilmeýäris, biz ýüz öwürmeli hem däldiris” – diýip, Gebreýesus belledi.

Ol kesel howpuny azaltmaga gönükdirilen howpsuzlyk çäreleriniň göreşiň iň gowy serişdesidigini aýtdy. Ol hiç kimiň lokdaun islemeýändigini hem belledi. Ýöne bu ýagdaýdan gaça durmak üçin ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça umumy meseleleriň bir bölegini öz üstüňe almaly.
Guramanyň ýolbaşçysy COVAX halkara mehanizmine eýýäm 184 ýurduň goşulandygyny hem habar berdi.

“BSGG ähli gurallar bilen, ilkinji nobatda hem, şu ýylyň ahyrynda ýa-da indiki ýylyň başynda peýda boljak sanjymlar bilen paýlaşsa, dünýäniň ykdysady meýilnamada has çalt dikelip biljekdigine ynanýar” – diýip, Gebreýesus sözüni jemledi.