«Hyundai Engineering Co., Ltd.» «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020-niň» kümüş hemaýatkäri boldy

«Hyundai Engineering Co., Ltd.» «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2020-niň» kümüş hemaýatkäri boldy

Eýýäm ertir Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020” XXV halkara forumy açylar. Ol iki günläp dowam edip, 29-njy oktýabrda tamamlanar.

Koreýanyň "Hyundai Engineering Co., Ltd." kompaniýasy bu çäräniň kümüş hemaýatkärleriniň biri boldy. Bu kompaniýa ýurdumyzda 10 ýyldan gowrak wagt bäri iş alyp barýar we bu döwürde birnäçe bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirip ýetişdi. Kompaniýa gazy kükürtden arassalamak boýunça zawod gurup, «Galkynyş» gaz känini özleşdirmäge gatnaşdy.
Şeýle hem bu kompaniýa «LG International Corporation» bilen birleşmegiň çäginde Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda birnäçe täze tehnologik bölümleri işe girizdi.
Gyýanly şäherçesindäki polietilen we polipropilen öndürmek boýunça gazhimiýa toplumynyň gurluşygy Türkmenistan bilen «Hyundai Engineering Co., Ltd.»-iň arasyndaky üstünlikli hyzmatdaşlygyň ýene bir mysaly bolup durýar. Taslamanyň bahasy 3,4 milliard dollardan gowrak boldy. Taslamanyň durmuşa geçirilmegine şeýle-de «Türkmengaz» döwlet konserni, Günorta Koreýanyň «LG International Corporation» we Ýaponiýanyň «TOYO Engineering Corporation» kompaniýalary jogapkär bolupdy.
Şeýle hem «Hyundai» ýerli hünärmenleriň taýýarlanmagyna we bilim almagyna köp üns berýär, muňa Gyýanlydaky gazhimiýa toplumynda kompaniýa tarapyndan açylan hünärmenleri taýýarlamak merkezi hem şaýatlyk edýär. Onda Gyýanlydaky gurluşyk işlerine gatnaşýan ýüzden gowrak türkmen hünärmeni taýýarlanylýar. Merkezde Türkmenistanyň beýleki senagat kärhanalarynda işleýän tehnikler hem hünär derejelerini ýokarlandyrýarlar.