BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygyna we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

BMG-niň döredilmeginiň 75 ýyllygyna we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

Düýn, 23-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygyna hem-de Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan «Birleşen Milletler Guramasy: Halkara parahatçylygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly Halkara maslahat geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Maslahat bilen ugurdaşlykda bu şanly senelere bagyşlanan adybir sergi hem geçirildi.
Maslahatyň işine ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň hem-de pudak edaralarynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri, Türkmenistandaky diplomatik missiýalaryň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, milli gazet-žurnallaryň baş redaktorlary hem-de daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň žurnalistleri gatnaşdylar.
Mazmuna baý çykyşlaryň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň, Onuň Tertipnamasynyň, ýörelgeleriniň we maksatlarynyň aýratyn ähmiýeti barada gürrüň edildi.
Mundan başga-da, Türkmenistanyň hemişelik syýasatynyň ähmiýeti, onuň ýurduň halkara giňişligindäki ornunyň pugtalandyrylmagyndaky goşandy dogrusynda gürrüň edildi. Halkara maslahatyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.