Gruziýanyň alymlary türkmen talyplaryna onlaýn sapaklary geçdiler

Gruziýanyň alymlary türkmen talyplaryna onlaýn sapaklary geçdiler

Ynsanperwer ugurda türkmen-gruzin gatnaşyklaryny giňeltmek we iki döwletiň ylym-bilim merkezleriniň arasyndaky gepleşikleri işjeňleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Tbilisidäki ilçihanasy tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin onlaýn sapaklar gurnaldy. Bu barada “Türkmenistan: Altyn asyr” elektron neşiri habar berýär.

13-nji oktýabrda Gruziýanyň Söwda-senagat palatasynyň baş müdiri, “Täze Ýüpek ýoly” taslamasynda Gruziýa hökümetiniň wekili, Gruziýanyň Daşary işler ministrliginiň Lewan Mikeladze adyndaky Diplomatik bilim we barlag institutynyň ylmy işgäri, ilçi Dawid Apsiauri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna “Ulag diplomatiýasy” diýen mowzuk boýunça leksiýa okady.
Leksiýanyň dowamynda ulag diplomatiýasynyň ugurlary, siwilizasiýany we Gündogar bilen Günbataryň özara gatnaşygyny ösdürmekde Beýik Ýüpek ýolunyň orny, şeýle-de halkara ykdysady integrasiýa prosesinde ulag-üstaşyr geçelgeleriniň (TPASEKA, Lapis-Lazuli, Hazar deňzi-Gara deňiz we beýlekiler) mümkinçilikleri gözden geçirildi. Bu nukdaýnazardan, ulag pudagynda global meseleleri çözmekde BMG we beýleki abraýly guramalar bilen gepleşikleriň ähmiýeti aýratyn nygtaldy.
20-nji oktýabrda wideo köpri Tbilisiniň döwlet lukmançylyk uniwersiteti (TDLU) bilen M.Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetini birleşdirdi. Türkmen talyplary üçin TDLU-nyň ýokanç keselleri departamentiniň ýolbaşçysy, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Elza Waşakidze tarapyndan COVID-19 meselesi boýunça onlaýn sapak gurnaldy.
Leksiýanyň dowamynda koronawirus ýokanjynyň öňüni almak, diagnoz goýmak we bejermek boýunça möhüm meselelere seredildi. Mugallym Gruziýadaky ýagdaý we hökümetiň COVID-19-a garşy göreş çäreleri barada maglumat berdi.