Howanyň üýtgemegi — Merkezi Aziýa maslahatynyň esasy mowzugy boldy

Howanyň üýtgemegi — Merkezi Aziýa maslahatynyň esasy mowzugy boldy

Düýn wideo aragatnaşyk arkaly Howanyň üýtgemegi boýunça üçünji Merkezi Aziýa maslahaty öz işine başlady.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, maslahatyň esasy mowzugy deňeşdirilýän wagt araçäkleriniň dowamynda syn edilýän we howanyň tebigy durnuksyzlygy bilen bagly bolmadyk global atmosferanyň düzüminde üýtgeşmeler döredýän adamzadyň işleri bilen göni ýa-da göni däl arabaglanyşygy bolan howanyň üýtgemegidir.
Çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet gulluklarynyň, ösüş boýunça halkara agentlikleriniň, maliýe institutlarynyň, ylmy jemgyýetçiliginiň hem-de raýat guramalarynyň wekilleri gatnaşýarlar.
Onlaýn-forumyň barşynda oňa gatnaşyjylar bu ugurdan derwaýys meselelere jikme-jik serederler. Şeýle-de dört sany esasy ugur: howanyň üýtgemeginiň netijeleri we pandemiýa şertlerinde howa ulgamyndaky syýasatyň kemala getirilmeginiň meseleleri; pandemiýa şertlerinde howanyň üýtgemeginiň meseleleri boýunça çemeleşmelerde ylmy barlaglar we çemeleşmeler; howanyň üýtgemegi ulgamyndaky maglumatlar we bilimler: töwekgelçilikler we mümkinçilikler; howanyň üýtgemegine garşy göreş boýunça çäreleriň maliýeleşdirilmegi boýunça pikirler alşylar.
Howanyň üýtgemegi boýunça üçünji Merkezi Aziýa maslahatynyň jemleri boýunça gazanylan ösüşi kesgitlejek jemleýji resminama kabul ediler we ol ýüze çykýan täze şertlerde howanyň üýtgemegi ulgamynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň umumy sebitleýin nukdaýnazarlarynyň kemala getirilmegi üçin degişli esasy döreder.
Maslahat 23-nji oktýabra çenli dowam eder.