Lukman gyşda koronawirusdan goranmagyň usullaryny aýtdy

Lukman gyşda koronawirusdan goranmagyň usullaryny aýtdy

Russiýanyň at gazanan lukmany Aleksandr Karabinenko gyşda COVID-19 ýokanjyndan nähili goranmalydygyny gürrüň berdi. Ol Sputnik radiosy bilen söhbetdeşligiň dowamynda ýylyň sowuk döwründe örtük dakynmagyň we ellik geýmegiň zerurdygyny belläp geçdi. Muny russian.rt.com ýetirýär.

“Örtük adam gürlän, üsgüren we asgyran mahalynda ýüze çykýan ownujak syçratgylaryň we buglaryň ýaýramagynyň öňüni alýar. Sowuk howa seretmezden, örtükleri öňküsi ýaly dakynmaly. Gyşda daşarda örtügi dakynmak belli bir derejede peýdalydyr, sebäbi örtük howanyň gyzmagyna ýardam edip biler. Örtük gyşda zyýan ýetirmez” – diýip, ol aýdýar.

Lukman gyşda ellikleriň hem zerurdygyna ünsi çekdi, çünki adam burnuna, dodagyna elini ýetirýär we netijede eliň üsti bilen wirus organizme düşüp bilýär. Eliň derisinde örän köp sanly bakteriýalar we wiruslar ýygnanýar.
Şunuň bilen birlikde, hünärmen gyşda koronawirusyň özüni alyp barşynyň ýeterlik derejede gowy öwrenilmändigi sebäpli, anyk maslahatlary bermegiň kyndygyny belläp geçdi.

“Koronawirusyň sowuk howada ýaşaýyş ukyby ýörite öwrenilmedi. Dümew wiruslary gyşda we sowuk döwürde has işjeň bolýar diýlip hasaplanylýar, koronawirusyň hem şeýle bolmagy ähtimal. Munuň üstesine-de, bu döwürde adam organizminiň ýokançlara garşylyk görkezijiligi peselýär” – diýip, lukman sözüniň üstüni ýetirýär.