Tunisiň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Tunisiň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Tunis Respublikasynyň Prezidenti Kais Said Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hat iberdi.

«Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tunis halkynyň adyndan we hut öz adymdan tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we bagt baradaky, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan beýläk-de öňegidişlik we gülläp ösüş baradaky iň gowy arzuwlarymy beýan etmek meniň üçin uly hormatdyr» - diýlip hatda aýdylýar.
«Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňiz bilen ikitaraplaýyn dostluk gatnaşyklaryny hem-de doganlyk halklarymyzyň umumy bähbitleriniň hatyrasyna hyzmatdaşlyk boýunça bilelikde işlemäge taýýardygymy tassyklaýaryn» - diýlip bellenilýär.