Türkmenistan we BAE özara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär

Türkmenistan we BAE özara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeldýär

Düýn ýurdumyzyň DIM-inde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministriniň orunbasarynyň wideomaslahat görnüşindäki duşuşygy geçirildi.

Diplomatlar syýasy-diplomatik ugur boýunça özara hereketlere seredip, sebit we halkara gün tertibi boýunça nukdaýnazarlarynyň gabat gelýändigini nygtadylar.
Duşuşygyň barşynda häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna, hususan-da, COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanyşykly dünýäde emele gelen ýagdaýa uly ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna gyzyklanma bildirildi.
Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçiriljek üçünji mejlisine taýýarlyk görmek, şol sanda duşuşygyň gün tertibi babatda pikirleri alyşmak maslahatyň esasy temalarynyň biri boldy.