Russiýada koronawirusa garşy ikinji sanjym bellige alyndy

Russiýada koronawirusa garşy ikinji sanjym bellige alyndy

Nowosibirskiniň “Wektor” merkeziniň koronawirusa garşy ikinji rus sanjymy “EpiWakKorona”  bellige alyndy diýip, Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin habar berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär. 

Wise-premýer Tatýana Golikowa “EpiWakKoronanyň” ygtybarlydygyny, ilkinji 60 müň dozanyň ýakyn wagtda öndüriljekdigini aýtdy.  Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatlaryna görä, serişdäni 1-nji ýanwardan köpçülikleýin dolanyşyga girizmek göz öňünde tutulýar.
Döwlet baştutanynyň aýtmagyna görä,  T.Golikowa bilen Rospotrebnadzoryň ýolbaşçysy Anna Popowa kliniki barlaglaryň çäginde täze sanjym edilen ilkinjileriň biridir.
Bu COVID-19-yň öňüni almak üçin Russiýanyň eýýäm ikinji serişdesi, “Sputnik V” atly birinji serişde awgust aýynyň ortalarynda bellige alyndy. Mundan başga-da, RYA-nyň Çumakowa adyndaky Barlaglar we immunobiologiki serişdeleri taýýarlamak merkezinde janly sanjymy döretmek boýunça işler dowam edýär.
“Wektoryň” sanjymy düzüminde wirus böleklerini – sintetiki peptid antigenlerini saklaýandygy bilen tapawutlanýar. Olara esaslanýan sanjym koronawirusa garşy immun täsirini döredýär we immunitetiň has-da berkemegine ýardam berýär. Sanjymyň kliniki synaglary 100 meýletinçide geçirildi.  Merkeziň bu bellige alnyşdan soňky synaglaryna Russiýanyň dürli sebitlerinden 40 müň meýletinçiniň gatnaşmagyna garaşylýar.