Türkmenistanda elektron söwdalar tas 3 esse ýokarlandy

Türkmenistanda elektron söwdalar tas 3 esse ýokarlandy

Şu ýylyň 9 aýynda Türkmenistanda elektron söwdanyň göwrümi 2,8 esse ýokarlandy. Bu barada hökümetiň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy Merdan Annadurdyýew habar berdi.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda elektron söwdany ösdürmek boýunça alnyp barylýan işlere oňyn baha berdi, ýöne şol bir wagtyň özünde senagat we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Baýramgeldi Öwezowa wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmändigi üçin käýinç yglan etdi.
Döwlet Baştutany başlygyň orunbasaryna sanlylaşdyrma boýunça taslamalaryň üstünde alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi we ilki bilen, munuň üçin zerur bolan infrastrukturany döretmäge üns bermegi tabşyrdy. Ýurduň ähli sebitlerinde ýokary tizlikli we elýeterli internet bolmaly diýip, prezident belledi we ýerine ýetiriliş möhletini görkezmek bilen, degişli işleri ýerine ýetirmegiň anyk meýilnamasyny düzmegi talap etdi.
Dünýäni gurşap alan koronawirus pandemiýasy elektron söwdanyň ösmegine itergi berdi. Türkmenistanyň ýaşaýjylary hem internet arkaly söwda etmäge başladylar. Muňa hökümetiň howply wirus ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni almaga gönükdirilen öňüni alyş çäreleri hem ýardam etdi.
Döwlet Baştutanynyň sanly infrastrukturany ösdürmek boýunça tabşyrygynyň ýerine ýetirilmegi diňe bir uly şäherleriň däl, eýsem merkezden uzakdaky ýerleriň ýaşaýjylaryna hem onlaýn söwda hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün eder. Çünki ykdysadyýetiň bu pudagy, ilkinji nobatda, internetiň ösmegi bilen ösýär.
Global tora näçe köp adam elýeterli bolsa, telekeçiler şonça-da önümlerini satyp bilerler. Şeýlelik bilen, hem alyjylar, hem satyjylar peýda görerler. Olara biri-birini amatly, häzirki döwürde bolsa has ygtybarly meýdançada – internetde tapmak ýeňil bolar.