Göreş boýunça dünýä çempionaty Belgrad şäherinde geçiriler

Göreş boýunça dünýä çempionaty Belgrad şäherinde geçiriler

«Halkara göreş federasiýasy (UWW) göreş boýunça dünýä çempionatynyň 12-20-nji dekabr aralygynda Belgradda geçiriljekdigini tassyklady» diýip, Sputnik gullugy habar berýär.

Milli federasiýalaryň 70%-den gowragynyň dünýä çempionatyna gatnaşmaga taýýardyklaryny mälim edenlerinden soňra, şeýle karara gelindi. Ýaryşa gatnaşjak ýurtlaryň sanyny Federasiýanyň özi geçen aý kesgitläpdi. Şeýle-de bolsa, bu sanawyň heniz gutarnykly däldigi nygtalýar. Halkara göreş federasiýasynyň indiki maslahaty 6-njy noýabrda geçiriler, onda koronawirus pandemiýasy bilen baglylykda ýaryşlaryň geçirilişinde göz öňünde tutuljak käbir üýtgeşmeler ara alnyp maslahatlaşylar.

«Türgenlerimiziň, tälimçilerimiziň we işgärlerimiziň howpsuzlygy ilkinji nobatda durýar. Ýaryşyň Serbiýanyň paýtagty Belgradda howpsuz gurşawda geçirilmegini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri göreris» diýip, Bütindünýä göreş federasiýasynyň başlygy Nenad Lalowiç aýtdy.

Bir hepde mundan öň meýilleşdirilen ýetginjekleriň arasynda göreş boýunça dünýä çempionaty bolsa ýaryşa gatnaşyp biljek bäsdeşleriň sany bilen bagly meseleler döränden soňra, goýbolsun edilipdi.