Türkmenistan sanjym ulgamyny bozman galan az sanly ýurtlaryň biridir

Türkmenistan sanjym ulgamyny bozman galan az sanly ýurtlaryň biridir

Türkmenistan ilata mugt sanjym etmekde durnuklylygy saklamagy başardy. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda täze saglygy goraýyş merkezleriniň açylyş dabarasynda aýtdy.

COVID-19 pandemiýasy sebäpli köp ýurtlarda saglyk ulgamlary immunizasiýa babatda bökdençlikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleri birnäçe ýurtda täze doglan bäbekleriň we uly ýaşly çagalaryň dürli wirus ýokançlyklaryna garşy sanjymlary almaýandyklaryny, munuň bolsa geljekde köpçülikleýin immunitetiň gowşamagyna we on müňlerçe adamyň heläk bolmagyna sebäp bolup biljekdigini habar berdiler.
Türkmenistan koronawirus döwründe ilata yzygiderli sanjym ulgamyny bozman saklamagy başaran sanlyja ýurtlaryň hataryna girýär. Ýurtda 14 ýokanç kesele garşy mugt sanjymlar edilýär.
BSGG-niň maglumatlaryna görä, uzak möhletleýin yzygiderli sanjym etmek ýurtlaryň ykdysady ösüşine oňyn täsir eder, sebäbi immunizasiýa ömrüň dowamlylygyny ýokarlandyrýar we zähmete ukyply ilatyň paýynyň artmagyna sebäp bolýar.
Ýadymyzda bolsa, türkmen häkimiýetleriniň BMG we ÝUNISEF bilen hyzmatdaşlygynyň çäginde oktýabr aýynda Türkmenistana difteriýa, gepatite, inçekesele hem-de beýleki kesellere garşy 180 kub metr sanjym gelip gowşupdy.