Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyny BMG-niň Azyk maksatnamasy aldy

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragyny BMG-niň Azyk maksatnamasy aldy

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy BMG-niň Bütindünýä azyk maksatnamasyna berildi. Bu barada Nobel komiteti habar berdi. Muny iz.ru ýetirýär.

Gurama bu baýragy “açlyga garşy göreşmek boýunça alyp barýan tagallalary, dawa zonalarynda şertleri gowulandyrmaga goşýan goşandy we açlygyň uruşlarda hem-de dawa-jenjellerde ýarag hökmünde ulanylmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary üçin” aldy diýlip, habarda aýdylýar.
BMG-niň Bütindünýä azyk maksatnamasy açlyk meselesi bilen meşgullanýan dünýädäki iň uly gumanitar guramadyr. 2019-njy ýylda ol 88 ýurtda, takmynan, 100 mln adama kömek berdi.
Komitetde “BAM-yň COVID-19 pandemiýasy şertlerinde dawalar we pandemiýa sebäpli adamlara açlyk howpunyň abanýan Ýemen, Kongo Demokratik respublikasy, Nigeriýa, Günorta Sudan we Burkina-Faso ýaly ýurtlarynda özüniň tagallalaryny güýçlendirmekde täsirli ukybyny görkezendigi” bellenilýär.
Bu maksatnama açlyga we garyplyga garşy göreşmek üçin BMG-niň düzüminde 1961-nji ýylda döredildi. Parahatçylyk boýunça Nobel baýragy Osloda Nobel komiteti tarapyndan 1901-nji ýyldan bäri, komitetiň pikiriçe, parahatçylygy berkitmäge uly goşant goşan şahsyýetlere we guramalara berilýär.