Türkmen, gazak, täjik we özbek Liderleri Gyrgyzystan barada beýanat berdiler

Türkmen, gazak, täjik we özbek Liderleri Gyrgyzystan barada beýanat berdiler

Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Gyrgyzystandaky wakalar barada bilelikde beýanat berdiler. Bu barada sebitiň habar beriş serişdelerine salgylanyp, ORIENT habar berýär.

"Doganlyk Gyrgyzystanda bolup geçýän wakalar bizde çynlakaý alada döredýär. Köp asyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, umumy medeni hem-de ruhy gymmatlyklary bolan ýakyn goňşular hökmünde biz bu agyr günlerde Gyrgyzystanyň halkyny parahatçylygy saklamagyň we ýurtda durnuklylygy dikeltmegiň hatyrasyna özüne mahsus parasatlylygy görkezmäge çagyrýarys" diýlip, beýanatda aýdylýar.

Dört ýurduň Prezidentleri Gyrgyzystanyň ähli syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik toparlarynyň Konstitusiýanyň we milli kanunçylygyň gyşarnyksyz berjaý edilmegi bilen parahatçylygy we asudalygy üpjün etmek, ýüze çykan meseleleri çözmek üçin zerur tagallalary etjekdigine umyt bildirdiler.
Gyrgyzystanyň abadançylygy sebitiň howpsuzlygy babatda we tutuş Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşinde möhüm faktor bolup durýar diýip, döwlet Baştutanlary bellediler.

"Ýurtlarymyzyň bitewi geçmişi bar we umumy geljegi gurýar" diýlip, ýaýradylan resminamanyň tekstinde aýdylýar.

Şeýle hem beýanatda döwlet Baştutanlary Gyrgyzystanyň halkyna agzybirlik, parahatçylykly we garaşsyz ösüş hem-de gülläp ösüş ugrundaky tagallalaryna elmydama goldaw berjekdiklerini aýtdylar.