Türkmen-özbek söwda-ykdysady mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmen-özbek söwda-ykdysady mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Türkmenistan — Özbegistan işewür geňeşiniň wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen 1-nji mejlisinde köpugurly döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Onlaýn duşuşyga birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri hem-de iki ýurduň telekeçilik düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Geňeşe iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylary başlyklyk etdi. Taraplar söwda-ykdysady mümkinçilikleri we ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek üçin dürli ugurlarda ägirt uly kuwwatyň bardygyny belläp, işewür duşuşyklaryň iki doganlyk halkyň bozulmaz dostluk, taryhy-medeni we ruhy umumylyklaryna esaslanýan däp bolan türkmen-özbek gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de yzygiderli ösdürilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirdiler.
Wideoduşuşyga gatnaşyjylar işewür hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny, şol sanda söwda-ykdysady ulgamda, dokma, gurluşyk hem-de himiýa, elektron senagaty, saglygy goraýyş we derman senagaty, aragatnaşyk, ekologiýa, daşky gurşawy goramak, obasenagat toplumy ýaly pudaklarda işewür gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şonuň ýaly-da, Özbegistanyň ýurdumyzyň toprak-howa şertlerinde synagdan geçirilen oba hojalyk tehnikalarynyň satyn alynýandygyny nazara almak bilen, bu ugurdaky gatnaşyklaryň uly geljeginiň bardygy nygtaldy.
Bu ugurda logistika ulgamyna möhüm orun degişlidir. Mälim bolşy ýaly, goňşy döwlet ulag ulgamynda giň halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak babatda türkmen döwletiniň Baştutanynyň başlangyjyny goldaýar. Özbegistan «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlary boýunça ulag geçelgeleriniň ösdürilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýär. Bu ugurlar halkara üstaşyr geçelgeleriniň ugurlaryny artdyrar.
Mejlise gatnaşyjylar netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanmalaryny tassyklap, Türkmenistan — Özbegistan işewür geňeşiniň işiniň özara haryt dolanyşygynyň mukdarynyň artdyrylmagyna, maýa goýum işiniň höweslendirilmegine we iki ýurduň işewür toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.