Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli gül goýmak dabarasy geçirildi

Aşgabatda Hatyra güni mynasybetli gül goýmak dabarasy geçirildi

Milli Hatyra güni mynasybetli gül goýmak dabarasy şu gün Aşgabatda "Halk hakydasy" ýadygärlikler toplumynda geçirildi.

Bu gün — 6-njy oktýabr 1948-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagtynda şäheri ýer bilen ýegsan edip, parahat ukuda ýatan ýüzlerçe müň adamyň pidalaryna getiren güýçli ýer titremesine gabat geldi. Her ýyl 6-njy oktýabrda Gökdepe galasynyň goragçylary we 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň söweş meýdanlarynda wepat bolanlar şeýdip hatyralanylýar.
Toplumdaky ýadygärliklere gül desselerini goýmak dabarasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutanynyň adyndan ilkinji gül dessesi 1948-nji ýyldaky Aşgabat pajygasynyň pidalarynyň hormatyna gurlan ýadygärlige goýuldy. Prezident, şeýle hem, rowaýata öwrülen galanyň goragçylarynyň we iň gandöküşikli söweşiň gahrymanlarynyň hatyrasyny hormatlady.
Şeýle hem bu dabara Hökümet agzalary, parlamentiň ýolbaşçylary, ministrlikler we beýleki edaralar, jemgyýetçilik işgärleri, il ýaşululary, Aşgabadyň ýaşaýjylary gatnaşdylar.