Ýaponiýadaky halkara forumda COVID-19 döwründe ösüş ara alnyp maslahatlaşylar

Ýaponiýadaky halkara forumda COVID-19 döwründe ösüş ara alnyp maslahatlaşylar

Her ýyl 150-den gowrak ýurtdan ýüzlerçe alymlary, telekeçileri, syýasy we jemgyýetçilik işgärlerini birleşdirýän Halkara ylym we tehnologiýa forumy öz işini adaty bolmadyk görnüşde başlaýar. Pandemiýa sebäpli 17 ýylyň içinde ol ilkinji gezek dört günüň dowamynda onlaýn görnüşde geçer. Bu barada TASS habar berýär.

“Häzir biz COVID-19 pandemiýasy sebäpli öň görlüp-eşidilmedik global çökgünlik bilen ýüzbe-ýüz bolýarys. Bu pandemiýa diňe bir adamlaryň erkin hereketini däl-de, eýsem, ylym we tehnologiýa pudagynda halkara hyzmatdaşlygy hem çäklendirdi. Men COVID-19 döwründe we COVID-19-dan soň ylmyň we tehnologiýanyň ähmiýeti has hem möhüm bolar diýip hasaplaýaryn. Men siziň maslahatlaryňyzyň adamzat üçin ýagty geljege ýol açjak ylymda we tehnologiýada uly üstünliklere getirjekdigine ynanýaryn” – diýip, Forumyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Kodzi Omi gutlag haty bilen gatnaşyjylara ýüzlendi.

Forumyň dört gününiň dowamynda gaýtadan dikeldilýän energiýa, lukmançylyk we saglygy goraýyş, global ýylylyk, sanly howpsuzlyk ýaly köp sanly temalar boýunça 15-den gowrak sessiýa geçiriler. Pandemiýa temasynyň ähli diskussiýalarda belli bir derejede agdyklyk etmegine garaşylýar. Foruma gatnaşyjylar global ýylylyk we jemgyýetiň garramagy ýaly meseleleriň çözülmegine uly üns berýärler. Omi bu we beýleki meseleleri diňe bir alymlar ýa-da ýurtlaryň kiçi toparlary bilen çözüp bolmaz diýip hasaplaýar. Onuň aýtmagyna görä, ähli döwletleri we dürli toparlaryň wekillerini hem bu işe çekmek zerur.