Tesla elektrokarlaryň satuwy boýunça täze rekordy goýdy

Tesla elektrokarlaryň satuwy boýunça täze rekordy goýdy

Elektrokarlary öndüriji Tesla amerikan kompaniýasy satuwda ýene bir gezek rekord goýdy. Bu barada ctnews.ru habar berýär. Analitikleriň çaklamalaryna garamazdan, şu ýylyň üçünji çärýeginde Tesla-nyň 139,3 müň nusgasy satyldy, bu çak edilen derejeden 5 müň san köpdür. Analitikler satuwyň 134,7 müň nusga derejesinde bolmagyna garaşýardylar.

Önümlerini satmak boýunça täze rekordyň goýlandygy baradaky habar kompaniýanyň resmi saýtynda peýda boldy. Geçen ýylyň degişli döwründe bu görkeziji has sadady, ýagny bary-ýogy 97000 elektromobil satyldy.
2020-nji ýylyň başyndan bäri Tesla kompaniýasy 318 müň elektromobili satmagy başardy. Ýylda 500 müň awtomobil meýilnamasyny durmuşa geçirmek üçin, awtoöndüriji dördünji çärýekde 182 müň elektrokar satmaly bolýar. Ýerine ýetirilmedik wezipe Tesla-nyň paýnamalarynyň bahasyna ýaramaz täsir edip biler.
Hünärmenler Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýanwar aýynda Tesla kärhanasynyň açylmagy söwdanyň ösmeginiň esasy sebäbi boldy diýip hasaplaýarlar. Bu kompaniýanyň ştab-kwartirasynyň ýerleşýän ýeri bolan Kaliforniýanyň çäginden daşary ilkinji önümçilik boldy.
Şeýle-de, çak edijileriň Model 3 we Model Y awtomobilleriniň satuwyna degişli hasaplamalarda hem ýalňyşlyk goýberendikleri mälimdir. Olaryň çaklamalaryna görä, bu modelleriň 128 müňden gowrak nusgasy satylmalydy. Şeýle-de bolsa, 124 müň sanysy satyldy. Analitikleriň pikiriçe, munuň sebäbi Model Y awtomobiliniň çykarylmagy we onuň özünden öňdäkilere bolan islegi pese düşürmegidir.